ACTIES DIE WE STEUNEN

 

Wemos werkt regelmatig samen met andere organisaties om gezamenlijke lobbyboodschappen te versterken. De onderstaande recente acties heeft Wemos ondertekend en gesteund.

Wemos (algemeen)

30 november 2020: Reclaiming comprehensive public health: a 10-point call to action – Met deze oproep, gericht aan staatshoofden en regeringsleiders bij de speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in reactie op de coronapandemie, spreekt de Reclaiming Comprehensive Public Health (RCPH) Group haar zorgen uit over gemiste kansen omtrent samenwerking, maatschappelijk vertrouwen en een effectieve reactie op de pandemie, en over de gevolgen daarvan, zoals leed en de schendingen van rechten wereldwijd. De groep roept deze leiders dan ook op om in hun reacties op de pandemie zich te laten leiden door de 10 principes die in de oproep staan. De actie is gericht op het bevorderen van alomvattende, op gelijkheid en participatiegerichte benaderingen op de volksgezondheids bij het bestrijden van de pandemie, wat in lijn is met de visie en op mensenrechten gebaseerde werkwijze van Wemos.

 

27 oktober 2020: Opinie: Mensen onder de armoedegrens kunnen geen broekriem aanhalen – Tegen de afspraak in wil het kabinet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Voor mensen in de armste landen is dit, zeker in coronatijden, rampzalig, betoogt Garance Reus-Deelder (Plan International Nederland) namens 26 hulporganisaties, waaronder Wemos.

 

19 oktober 2020: Vraag Nederland te investeren in gezondheid voor iedereen – Met deze petitie roepen ONE, Cordaid, Aidsfonds, Amref Flying Doctors, NVTG, KIT Royal Tropical Institute, KNCV Tuberculosefonds, PharmAccess, PSI-Europe, Wemos en andere Nederlandse organisaties de Nederlandse regering en de Tweede Kamer op om in de volgende regeringsperiode (2021-2025) extra te investeren in ontwikkelingssamenwerking en gezondheid wereldwijd, zodat iedereen toegang heeft tot betaalbare en goede gezondheidszorg.

 

10 juli 2020: Kabinetsbesluit op AIV-advies mondiale aanpak corona ontoereikend – In een reactie stellen Nederlandse koepels en organisaties, waaronder Wemos, dat het besluit van het kabinet op het AIV-advies ‘Nederland en de wereldwijde Covid-19 aanpak’ om 150 miljoen euro extra beschikbaar te stellen een bescheiden stap in de goede richting is, maar desondanks toch ontoereikend. De organisaties vinden het door de coalitiepartijen gevonden compromis niet in verhouding tot wat nodig is om de pandemie te bestrijden, in het licht van enorme toename van extreme honger en armoede wereldwijd. De ontwikkelingsorganisaties stellen vast dat hiermee het AIV-advies en de door de Kamer aangenomen motie Van der Staaij, die de regering verzocht om het ontwikkelingsbudget op peil te houden, niet is uitgevoerd.

 

29 juni 2020: Brief aan CDA-fractie over mondiale COVID-19 aanpak – Met deze brief doen een aantal organisaties, waaronder Wemos, een dringend beroep op de verantwoordelijkheid van het CDA om met het kabinet tot afspraken te komen waarbij de middelen voor een internationale bestrijding van corona niet ten koste mogen gaan van noodzakelijke investeringen in de toekomst. Kortingen toepassen – nu of in de toekomst – betekent dat er voor de meest kwetsbare mensen in lage-inkomenslanden uiteindelijk minder steun is dan voorheen, juist nu zij het hardst door deze crisis worden getroffen.

 

11 juni 2020: Reactie van Building Change op rapportage beleidscoherentie kabinet – In deze brief aan Tweede Kamerleden reageert Building Change – een samenwerkingsverband van Nederlandse NGO’s ten behoeve van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) – op de jaarrapportage beleidscoherentie van het kabinet. Building Change legt aan de hand van de vijf aandachtsgebieden, waaronder eerlijke belasting en de verduurzaming van productie en handel, uit of de Nederlandse inzet op deze gebieden de situatie in lage- en middeninkomenslanden daadwerkelijk gunstig beïnvloedt, of dat het juist beter moet. De brief kwam tot stand onder leiding van de Building Change kernorganisaties Partos, Woord en Daad en de stichting Max van der Stoel, met bijdragen van andere organisaties inclusief Wemos.

 

14 mei 2020: Brief aan minister Kaag als reactie op het AIV advies – Twaalf organisaties uit het SRGR en hiv/aids platform, waaronder Wemos, ondertekenden deze brief als aanvulling op het AIV-advies naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. Vanuit hun ervaring o.a. met aidsrespons, delen zij een aantal inzichten die relevant zijn rond de COVID-19 aanpak. Zij benadrukken dat een structurele aanpak op de langere termijn alleen effectief is als de kwetsbaarste groepen – zoals jongeren, jonge vrouwen en key populations – vanaf het begin een belangrijke stem hebben, zowel in het bepalen van de urgente behoeften als in het ontwikkelen van duurzame oplossingen.

 

29 april 2020: Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) position paper ‘Direct en duurzaam’ – Met deze position paper leveren Wemos en enkele andere organisaties hun input voor het door het kabinet aangevraagde spoedadvies bij de AIV over hoe Nederland effectief kan bijdragen aan de mondiale strijd tegen COVID-19. Dit naar aanleiding van een Tweede Kamer-overleg op 16 april 2020. Wij stellen in deze paper dat Nederland minstens 1% van het totale beschikbare bedrag voor de COVID-19-aanpak zou moeten vrijmaken voor het bestrijden van de pandemie in lage- en middeninkomenslanden. Deze landen hebben zwakkere gezondheidsstelsels dan Nederland en zullen zonder extra ondersteuning kwetsbaar blijven voor nieuwe uitbraken van infectieziekten. Op basis van de €90 miljard die genoemd is door minister Hoekstra betekent dat dus dat €900 miljoen geoormerkt kan worden voor de internationale bestrijding van COVID-19 gerelateerde interventies, waaronder het versterken van gezondheidssystemen, investeringen in zorgpersoneel, en de versnelde ontwikkeling van een toegankelijk en betaalbaar COVID-19 vaccin.

 

30 maart 2020: Coronacrisis: 51 organisaties roepen overheid op tot internationale solidariteit –  Een gezamenlijke oproep tot nationale en internationale solidariteit in de aanpak van de coronacrisis, geïnitieerd vanuit Hivos en ondertekend door 51 organisaties, waaronder Wemos.

 

Access to Medicines

15 februari 2021: Oproep van Gavi, The Vaccine Alliance voor een eerlijke verdeling van Covid-19-vaccins – Wemos heeft een brief van Gavi, The Vaccine Alliance, ondertekend waarin meer dan 200 maatschappelijke organisaties een oproep doen aan nationale overheden, farmaceutische bedrijven en donoren om actie te ondernemen voor een eerlijke verdeling van Covid-19-vaccins. Het doel van de organisaties is dat iedereen, overal, tijdige toegang heeft tot veilige, efficiënte en betaalbare vaccins. Dit wordt bemoeilijkt door o.a. het beperkte huidige vaccinaanbod, de oneerlijke wereldwijde toegang, de inefficiënte verdelingssystemen en het zogenoemde vaccinnationalisme dat landen voeren. Daarom wordt in de brief opgeroepen om dringend maatregelen te nemen om de uitdagingen rondom toegang tot Covid-19-vaccins aan te pakken en eerlijke uitrol van deze vaccins te garanderen via COVAX en met behulp van de door Wemos toegejuichte COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP). Wemos steunt de tien ‘calls to action’ van deze oproep.

 

17 december 2020: Oproep aan Europese Commissie voor transparantie over contractonderhandelingen voor COVID-19-vaccins – De Europese alliantie voor volksgezondheid (EPHA) roept de Europese Commissie op om de contractonderhandelingen met farmaceutische bedrijven over COVID-19-vaccins transparanter te maken. Wemos steunt deze oproep omdat wij vinden dat nationale parlementen toegang moeten hebben tot de informatie uit deze contracten. Zo kunnen zij bepalen of er eerlijke prijzen zijn betaald. Bovendien kan meer transparantie leiden tot een betere onderhandelingspositie voor overheden in de toekomst.

 

2 december 2020: Wemos steunt het Europese burgerinitiatief Right2Cure – Om er tijdens de coronapandemie voor te zorgen dat iedereen medische zorg kan ontvangen, is het essentieel dat Covid-19-gerelateerde technologieën (vaccins, etc.) voor iedereen toegankelijk zijn. Het Europese burgerinitiatief Right2Cure vraagt daarom aan de Europese Commissie om iedere Covid-19-gerelateerde technologie te beschouwen als universeel gemeenschapsgoed en de toegang hiertoe in de praktijk te waarborgen. Het initiatief bestaat uit vier door Wemos gesteunde voorstellen om huidige regelgeving te veranderen om ervoor te zorgen dat iedereen beschermd kan worden tegen Covid-19. De Europese Commissie zal een besluit nemen over het voorstel als 1 miljoen Europeanen het initiatief tekenen voor 30 november 2021. Onderteken hier het initiatief.

 

19 november 2020: Open brief aan het Europees Parlement en nationale overheden met de oproep om het voorstel om Covid-19 gerelateerde patenten op te schorten, te steunen – Na het verzoek van Zuid-Afrika en India bij de Wereldhandelsorganisatie om patenten op Covid-19 gerelateerde technologieën (vaccins, etc.) op te schorten, schreven verschillende ngo’s – waaronder Wemos – onder leiding van Artsen Zonder Grenzen een open brief aan het Europees Parlement en Europese overheden. In de brief vragen de ondergetekenden steun voor een tijdelijke waiver van octrooirechten, zoals voorgesteld door Zuid-Afrika en India. Door een waiver kunnen ook derden nieuw ontwikkelde Covid-19 technologieën produceren en verkopen. Met dit voorstel willen de ngo’s de productiecapaciteit voor bijvoorbeeld vaccins vergroten, zodat vaccins voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar komen en de pandemie sneller kan worden bedwongen.

 

15 oktober 2020: Civil society letter supporting proposal by India and South Africa on waiver from certain provisions of the TRIPS Agreement for the prevention, containment and treatment of COVID-19 – In deze gezamenlijke brief aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO) roepen maatschappelijke organisaties – waaronder Wemos – alle WTO-leden op om het voorstel van India en Zuid-Afrika omtrent “Waiver from certain provisions of the TRIPS Agreement for the prevention, containment and treatment of COVID19” (voorstel tot verwerping) te ondersteunen en goed te keuren.

 

29 sept 2020: COVID survivors from 37 countries write to pharmaceutical bosses to demand a People’s Vaccine – Overlevenden van COVID-19 uit 37 landen behoren tot de bijna 1.000 mensen die een open brief hebben ondertekend aan leiders van de farmaceutische industrie waarin ze een oproep doen tot een ‘volksvaccin’ en behandelingen die voor iedereen beschikbaar zijn. De brief komt aan de vooravond van een high-level side-event over de pandemie tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York op 30 september. De brief is een initiatief van de People’s Vaccine Alliance, een wereldwijde coalitie van organisaties en activisten met het gemeenschappelijke doel om campagne te voeren voor een volksvaccin tegen COVID-19. De coalitie wordt gecoördineerd door Oxfam en UNAIDS, en onder de leden vallen onder meer Frontline AIDS, Global Justice Now, Nizami Ganjavi International Center, STOPAIDS, Wemos en Yunus Center.

 

17 sept 2020: Letter to Director-General World Intellectual Property Organization (WIPO) –  Met deze brief doen de organisaties Corporación Innovarte, Health Action International (HAI), Health GAP (Global Access Project), Knowledge Ecology International (KEI), Medicines Law & Policy, Secretariado de Cáritas, América Latina y el Caribe, Salud y Fármacos, en Wemos een oproep aan WIPO om informatie over toezeggingen en ontwikkelingen van landen, onderzoeksinstellingen, de industrie en andere relevante actoren voor de COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) van de WHO in de WIPO COVID-19 IP Policy Tracker op te nemen. De lancering van deze Tracker is een belangrijke ontwikkeling in de bestrijding van de pandemie. Het bijhouden van de wijze waarop technologie gedeeld wordt is een cruciaal onderdeel van de Tracker.

 

28 augustus 2020: Open letter to European Medicines Agency (EMA) calling for access to documents requests via email  – De brief, ondertekend door 28 individuen en maatschappelijke organisaties, waaronder Wemos, roept EMA op om een e-mailadres op te geven zodat EU-burgers rechtstreeks per e-mail een verzoek kunnen indienen voor de toegang tot documenten. De brief, gecoördineerd door Access Info Europe en TranspariMED, volgt op de weigering van EMA om informatieverzoeken te accepteren via een andere manier dan een online formulier. Dit is in directe schending van zowel de EU-verordening inzake toegang tot documenten (Verordening 1049/2001) als de interne regels van het EMA, waarin duidelijk wordt gesteld dat verzoeken “schriftelijk, inclusief elektronische vorm” kunnen worden gedaan.

 

13 juli 2020: Joint position paper on the Pharmaceutical Strategy for Europe –  In een gezamenlijk paper benadrukken de ondergetekende organisaties Changing Markets, European Alliance for Responsible R&D and Affordable Medicines, European Public Health Alliance, Health Care Without Harm, ReAct, SIWI, Swedwatch en Wemos dat Europa dringend behoefte heeft aan een ‘schone’ en eerlijke farmaceutische sector die zowel mensenrechten als het milieu niet schaadt. Het document bevat een aantal aanbevelingen en concrete actiepunten op vier gebieden.

 

2 juli 2020: Health groups urge European universities and hospitals to make their clinical trial results public – In brieven gericht aan 56 grote medisch onderzoeksinstituten, roept een coalitie van 21 Europese gezondheids- en patiëntenorganisaties (waaronder Wemos) deze Europese instituten op om de resultaten van hun medicijntesten openbaar te maken. Deze instituten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor minstens ontbrekende 931 medicijntesten in de Europese databank. Dit is in strijd met Europese transparantieregels die bedoeld zijn om patiëntenbelangen te beschermen.

 

25 juni 2020: Briefing on proposals for achieving equitable global access for treatments, vaccines and diagnostics resulting from the ACT Accelerator – Deze briefing, een initiatief van de European Alliance for Responsible R&D and Affordable Medicines, en ondersteund door onder andere Wemos, geeft een overzicht van principes en praktijken die geoperationaliseerd moeten worden in de Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) – een partnerschap dat gelanceerd is door de Wereldgezondheidsorganisatie, overheiden en mondiale gezondheidsactoren – om gezamenlijke inspanningen te maximaliseren en om onder andere een zo groot mogelijke impact op de mondiale gezondheid te bereiken, opdat uitdagingen omtrent COVID-19 en de ontwikkeling en levering van behandelingen, vaccinaties en diagnostiek aangepakt kunnen worden.

 

10 juni 2020: Letter Covid19 Vaccine Procurement – Nederland en de EU doen mee aan een wereldwijde race voor eigen, snelle toegang tot COVID-19-vaccins. Zij zouden echter de mondiale capaciteit van vaccinontwikkeling moeten maximaliseren zodat zo veel mogelijk mensen toegang krijgen. In een gezamenlijke brief verzoekt Artsen zonder Grenzen (via hun Access Campaign) de Europese Commissie en ministers van Volksgezondheid te streven naar internationale solidariteit en wereldwijde eerlijke toegang tot COVID-19 medische hulpmiddelen. De brief werd onderschreven door 54 organisaties, waaronder Wemos, en 15 mensen op persoonlijke titel.

 

4 mei 2020: Concrete actions needed for global pledges to result in access for all – Een brief van de European Alliance for Responsible R&D and Affordable Medicines, met steun van meer dan 60 organisaties en individuen werkzaam in de zorgsector, die opkomen voor het publieke belang, gericht aan de EU-Commissarissen die betrokken zijn bij de Coronavirus Global Response International Pledging Event op 4 mei.

 

7 april 2020: Maak publiekelijk gefinancierde gezondheidstechnologieën voor COVID-19 wereldwijd toegankelijk – een oproep van studentenbeweging Universities Allied for Essential Medicines Nederland (UAEM NL) aan het kabinet en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) om publiek gefinancierde vaccins, behandelingen en diagnostiek gerelateerd aan de COVID-19 pandemie toegankelijk en tegen een betaalbare prijs voor iedereen wereldwijd te maken.

 

27 maart 2020: Open letter to the World Health Organization (WHO) and its Member States on the proposal by Costa Rica to create a global pool for rights in the data, knowledge and technologies useful in the prevention, detection and treatment of the coronavirus/COVID-19 pandemic – met deze open brief gericht aan de Wereldgezondheidsorganisatie en lidstaten steunt Wemos, samen met andere organisaties en individuen, het voorstel van Costa Rica voor een global pooling mechanism for rights om de COVID-19 pandemie aan te pakken.

 

25 maart 2020: The fight against COVID-19: let’s make public investments count for people – 61 organisaties (waaronder Wemos) bestaande uit patiënten-, consumenten-, zorgprofessionals, vakbond- en belangenorganisaties benadrukken het belang van publieke steun voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) tijdens de huidige mondiale pandemie.

 

Finance for Health

6 okt 2020: Oproep aan IMF om te stoppen met het promoten van bezuinigingen in herstelperiode coronavirus – Meer dan 500 organisaties en academici uit 87 landen, waaronder Wemos, hebben vandaag een verklaring afgegeven waarin zij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) oproepen om te stoppen met het promoten van bezuinigingen en in plaats daarvan beleid te ondersteunen dat genderrechten bevordert, ongelijkheid vermindert en mens en planeet op de eerste plaats zet.

 

14 mei 2020: Binnenkort vergaderen OECD DAC en Paris Club over de wijze waarop kwijtschelding van schulden aan landen geregistreerd wordt. Dit is belangrijk omdat dit mogelijk leidt tot dubbeltelling en inflatie van official development assistance (ODA). Juist in deze tijd van snelle respons van de internationale gemeenschap op de COVID-19 crisis, vinden wij het relevant dat de kwantiteit en kwaliteit van financiële steun aan landen hoog blijft en dat helderheid over de achterliggende cijfers bewaakt wordt. Samen met 24 maatschappelijke organisaties ondertekenden wij een Joint CSO letter aan de OECD DAC on Accounting Rules for Debt Relief as ODA om onze zorgen hierover te uiten.

 

8 april 2020: Joint statement – COVID-19 calls for effective aid and development cooperation more than ever – 56 maatschappelijke organisaties wereldwijd hebben deze verklaring ondertekend en gestuurd naar de Development Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD-DAC); om precies te zijn het secretariaat van de DAC en ieder van de DAC-leden, waaronder Nederland. De verklaring gaat in op afspraken van donorlanden omtrent hulp, en hoe ze meer kunnen doen tijdens de COVID-19 crisis. Wemos heeft inhoudelijk bijgedragen aan de verklaring in het deel over meer en effectievere investeringen in gezondheidssystemen (sectie 4).

 

23 maart 2020: Joint CSO letter on Private Finance-related issues – in aanloop naar de bijeenkomst van de DAC comité op 26 maart reageren 29 organisaties (waaronder Wemos) met deze brief op de onlangs gepubliceerde ODA data als Private Sector Instruments (PSI), evenals op de Terms of Reference for a Community of Practice on Private Finance for Sustainable Development.

 

8 januari 2020: Joint CSO letter on World Bank Group’s promotion of Public-Private Partnerships – maatschappelijke organisaties (waaronder Wemos) doen een oproep aan de Wereldbank om haar benadering van publiek-private partnerschappen (PPP) te heroriënteren zodat ze het publieke belang dienen. De organisaties sporen de Wereldbank aan om de marktgerichte aanpak niet meer te stimuleren, maar in plaats daarvan met landen samen te werken om gezondheidssystemen te versterken op aspecten waarvan bewezen is dat ze van belang zijn in de aanpak van socio-economische en genderongelijkheden in toegang tot gezondheidszorg.