ONZE AANPAK

Ons werk is gebaseerd op vijf basisbeginselen, die we binnen al onze programma’s toepassen:

 

  • een mensenrechtenbenadering van gezondheid;
  • gelijkheid en gender;
  • systemische verandering;
  • wederzijds leren van kennisuitwisseling;
  • ruimte voor burgers scheppen en vergroten.

 

Mensenrechtenbenadering van gezondheid

Wij analyseren de ongelijkheden, discriminerende praktijken en onrechtvaardige machtsverhoudingen die vaak een grote rol spelen bij fouten in (gezondheids)systemen, evenals de achterliggende oorzaken waardoor mensen hun recht op gezondheid niet kunnen uitoefenen, en we pakken deze aan.

 

Gendergelijkheid

Gelijke toegang tot gezondheid en gendergelijkheid vormen essentiële onderdelen van het overkoepelende principe dat niemand aan zijn lot mag worden overgelaten, een principe dat terugkomt in alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de VN. Genderrollen hebben invloed op hoe mensen leven, werken en zich tot elkaar verhouden op alle mogelijk niveaus, ook in verhouding tot het gezondheidssysteem.

 

Binnen onze programma’s hebben we altijd speciale aandacht voor mensen, gemeenschappen, minderheden en beroepen die het risico lopen hun recht op gezondheid niet te kunnen uitoefenen. Wij stellen alternatieve beleidsopties voor om gelijkheid te bewerkstelligen: beleid waarmee oneerlijke, vermijdbare verschillen worden voorkomen die het resultaat zijn van slecht bestuur, corruptie of culturele uitsluiting.

 

Systemische verandering

Om universele gezondheidszorg (universal health coverage, UHC) te bereiken moeten uiteindelijk niet alleen machtsverschillen worden aangepakt die ongelijkheden in stand houden, maar ook systemische veranderingen – politiek, economisch en sociaal – worden gestimuleerd, zowel binnen individuele landen als wereldwijd.

 

De onderstaande video van het Health Systems Advocacy Partnership (HSAP) laat zien wat deze systemische verandering inhoudt, en hoe we dit wereldwijd kunnen realiseren:

 

 

Klik om te vergroten en te zien hoe wij vinden dat een goed gezondheidssysteem eruit ziet.

Slechte prestaties van gezondheidssystemen vormen een directe reden dat veel mensen geen toegang hebben tot effectieve gezondheidsdiensten. Een sterk gezondheidssysteem kan alleen bestaan onder de juiste economische, sociale en politieke omstandigheden. Om die te creëren kan het nodig zijn veranderingen in de besluitvormings- en begrotingsprocessen door te voeren, nieuwe financieringsmechanismen te creëren of belanghebbenden op andere manieren te betrekken bij het opstellen, uitvoeren en controleren van beleid.

 

Bovendien is juist een sterk gezondheidssysteem een belangrijke voorwaarde voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Lees hier hoe dat precies zit.

 

 

 

Wederzijds leren en kennisuitwisseling

De oprichting van gelijkwaardige partnerschappen met nationale maatschappelijke organisaties is een belangrijk onderdeel binnen onze benadering van belangenbehartiging. We doen dit via een proces van dialoog, kennisuitwisseling over beleidskwesties en het belang ervan binnen het betreffende land, en het zoeken naar raakvlakken bij bepaalde beleidskwesties. Met deze uitgangspunten raadplegen we belanghebbenden, analyseren we de politieke en beleidssituatie, en verdiepen we ons in onderzoek, nationale gegevens en beleid. Door onze bevindingen met mondiale beleidsafspraken te vergelijken, stellen we vast op welke gebieden er veranderingen nodig zijn.

 

Wij zien onze partnerschappen met nationale maatschappelijke organisaties als een wederzijds leerproces. Samen ontwikkelen we gedeelde standpuntinnamen die we wereldwijd, maar ook in afzonderlijke landen kunnen delen onder leiding van nationale maatschappelijke organisaties. Uiteindelijk helpen partnerschappen bij het creëren van een open ruimte waarbinnen nationale partners hun vermogen tot belangenbehartiging en verspreiding van berichtgeving versterken op basis van inzicht in mondiale kwesties en de invloed daarvan op nationaal beleid. Tegelijkertijd geeft dit ons de mogelijkheid om onze analyses van mondiaal beleid en politieke trends op het gebied van gezondheid aan te vullen met nationale ervaringen.

 

Ruimte creëren en vergroten voor het maatschappelijk middenveld

Om écht iets te veranderen is er een bewuste machtsverschuiving nodig ten gunste van degenen die het zwaarst worden getroffen. Dit geldt ook voor onze benadering van belangenbehartiging: wij erkennen dat er in de maatschappij veel meningen en opvattingen zijn die niet worden gehoord of die worden overschaduwd door het geluid van grote internationale maatschappelijke organisaties.