ORGANISATIE

Sinds 1979 pleit Wemos voor het recht op gezondheid van ieder mens, overal ter wereld.

Bestuur

Het bestuur van Wemos is in handen van de directeur. De directeur stelt het beleidsplan vast, dat inzicht geeft in de activiteiten, de fondsenwerving en de besteding en het beheer van het vermogen van de stichting. Daarnaast is de bestuurder ervoor verantwoordelijk dat de beheerskosten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen voor de doelstelling.

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. Het toezicht heeft op twee momenten plaats. Vooraf: de plannen (missie, strategie, beleidsplan en begroting) worden ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd. En achteraf: de raad van toezicht bewaakt het bestuur en de organisatie kritisch en beoordeelt de jaarrekening en het jaarverslag. Daarnaast adviseert de raad van toezicht het bestuur.

 

De leden van de raad van toezicht verrichten hun werk onbezoldigd. Zij worden benoemd voor maximaal vier jaar en zijn herbenoembaar voor nog eens maximaal vier jaar. Zij benoemen uit hun midden een auditcommissie, bestaande uit ten minste twee leden. Deze commissie houdt toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting en toetst de werking van de interne administratieve organisatie en controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie. Taken en werkwijze van de commissie zijn uitgewerkt in een auditreglement.

 

De raad van toezicht vergadert in de regel vier keer per jaar. Wemos biedt de leden een onkostenvergoeding van € 75 voor het bijwonen van vergaderingen. De raad van toezicht voert eenmaal per jaar een zelfevaluatie uit.

Keurmerken

Wemos heeft de erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dankzij ANBI kunt u aan Wemos doneren of schenken met belastingvoordeel.