Financiering

FINANCE FOR HEALTH

Gezondheidszorg die voorziet in de behoeften van de bevolking en toegankelijk is voor iedereen – vrouwen en mannen, ongeacht hun inkomen – vergt inzet van voldoende publieke middelen. Gezondheid is geen markt maar een publiek goed, en een universeel mensenrecht.

Onderzoek toont aan dat publieke middelen en een landen-specifieke strategie voor financiering van de zorg cruciaal zijn om het recht op gezondheid te realiseren. Gelijke toegang  tot essentiële gezondheidsdiensten voor iedereen is een verantwoordelijkheid van de overheid.

 

In veel lage- en middeninkomenslanden zijn gezondheidsbudgetten echter niet toereikend om universele toegang tot zorg – oftewel Universal Health Coverage (UHC) – te realiseren, en om voldoende zorgpersoneel aan het werk te zetten en te behouden. Gezondheidsuitgaven bestaan voor een te groot deel uit de eigen bijdrage, waardoor veel mensen de armoede in gedreven worden en inkomens- en genderongelijkheid versterkt worden.

Finance for a sustainble health workforce

Om duurzame resultaten te behalen bij het versterken van gezondheidssystemen wereldwijd, is het cruciaal dat landen hun budgettaire ruimte voor gezondheid vergroten. Maar dit moet niet alleen aan de landen zelf worden overgelaten. Veel lage inkomenslanden zijn nog afhankelijk van officiële ontwikkelingshulp (ODA) voor het co-financieren van hun gezondheidssystemen. Helaas neemt ODA voor het versterken van gezondheidssystemen te snel af. Aan de andere kant zetten de Wereldbank en donorlanden – inclusief Nederland – een steeds groter deel van ODA in voor het betrekken en versterken van het bedrijfsleven, ook in gezondheid.

 

De meerwaarde van deze vorm van ODA is nog niet bewezen. Tegelijkertijd worden overheden van lage- en middeninkomenslanden, in het kader van economische hervormingen, veelal nog aangespoord om te bezuinigen op publieke uitgaven. Dit heeft een negatief effect op sociale uitgaven, waaronder gezondheid.

 

Wemos vindt dat de internationale gemeenschap meer kan en moét bijdragen aan het vergroten van nationale gezondheidsbudgetten. Dit kan door enerzijds ontwikkelingshulp voor gezondheid uit te breiden en beter af te stemmen op landen-specifieke strategieën, en anderzijds door praktijken aan te pakken die het overheidsbudget (voor gezondheid) onnodig beperken.

 

Binnen het programma Finance for health besteden we ook aandacht aan Wemos-brede thema’s zoals gender en gelijkheid, de verantwoordelijkheden van multilaterale organisaties en hoge inkomenslanden tegenover lage- en middeninkomenslanden, en het betrekken van het maatschappelijk middenveld bij besluitvorming.

Wemos roept op tot het versterken van publieke middelen voor gezondheid

De nodige verandering

Met dit programma willen we het volgende teweegbrengen:

  • Bilaterale en multilaterale ontwikkelingspartners verhogen hun ontwikkelingshulp voor gezondheid en stemmen deze beter af, om UHC-strategieën te steunen in landen die niet genoeg binnenlandse publieke middelen bijeen kunnen brengen.
  • Internationale financiële instellingen en ontwikkelingspartners ondersteunen inspanningen van lage- en middeninkomenslanden om hun budgettaire ruimte voor gezondheid te vergroten. Dit doen ze door nationale en internationale maatregelen te nemen vóór meer rechtvaardige en progressieve belastingen en tégen schadelijke beleidsvoorwaarden die de bestedingsmogelijkheden voor sociale voorzieningen van een land onnodig beperken.
  • Wanneer landen in het kader van ontwikkelingshulp op het gebied van gezondheid(szorg) expliciet inzetten op het betrekken of ondersteunen van commerciële actoren, passen zij criteria toe opdat dit: 1) landen helpt – en níet ondermijnt – bij het bereiken van belangrijke gezondheidsspecifieke ontwikkelingsdoelen, en 2) in overeenstemming is met de internationale afspraken inzake doeltreffendheid van ontwikkelingshulp.
  • Maatschappelijke organisaties hebben de capaciteiten en mogelijkheden om toezicht te houden op gezondheidsfinancieringsbeleid op nationaal en internationaal niveau, om –  waar nodig – te pleiten voor aanpassingen of alternatieve financieringsmodellen.

 

Lees meer

Dit was 2019: onze hoogtepunten

Wat een bewogen jaar is het geweest. 2019 was gevuld met samenwerkingen, workshops, nieuwe publicaties, mediamomenten en kennisuitwisseling. En het was het jubileumjaar waarin we terugkeken op 40 jaar werk aan bescherming van mondiale volksgezondheid. We zijn klaar voor 2020! Ons programma Access to Medicines trok vorig jaar brede media-aandacht, zowel in binnen- als buitenland. [...]

sustainable development goals

Hoe gezond is een ‘gezonde’ economie? De SDG goals onder de loep

Om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) overal te realiseren, moeten overheden de nadruk op groei van het bruto binnenlands product (BBP) als internationale beleidsdoelstelling, omschreven in SDG8, opgeven en in plaats daarvan focussen op wereldwijde samenwerking, zoals omschreven in SDG17. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het artikel ‘How healthy is a ‘healthy economy’? [...]

Private sector development en UHC

Kan het versterken van de private sector hand in hand gaan met het versterken van gezondheidssystemen in lage inkomenslanden? We deden een case study in Tanzania waar Nederlands geld voor ontwikkelingshulp - via beleidsinstrumenten om bedrijven te versterken - werd ingezet in de zorgsector.  In 'Best Public value for public money? The case of match-funded [...]

Interactief overzicht van onze hoogtepunten van ons werk

Wellicht heb je ze al eerder gezien; de hoogtepunten uit ons werk in 2018. Maar nog niet eerder zag je ze zo mooi gepresenteerd als nu: in een nieuw interactief document. In dit interactief document nemen we je mee langs mooie resultaten van onze programma’s, de wijze waarop wij kennis delen en hoe we samenwerken [...]

Dit is onze nieuwe strategie voor 2019-2023

Met trots publiceren wij onze strategie voor de periode 2019-2023. We hebben onze strategie en de kritieke problemen waarop we ons richten aangescherpt op basis van huidige trends en verschuivingen in global health. De komende jaren zullen wij nauw blijven samenwerken met partnerorganisaties en ons blijven inzetten voor structurele verandering om de mondiale gezondheid te [...]

Een internationaal plan voor SDG3

Twaalf multilaterale organisaties uit de gezondheidssector werken aan een plan om het Duurzame Ontwikkelingsdoel voor de gezondheid (SDG3) te realiseren. Zij hebben als doel om hun inspanningen te versnellen, op elkaar afstemmen en te evalueren en beoordelen. Dit plan – het Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being (afgekort als GAP) -wordt in september [...]