Financiering

FINANCIERING VOOR GEZONDHEID

Een goed werkend gezondheidssysteem, dat voorziet in de basisbehoeftes van de hele bevolking, vereist dat er voldoende, betrouwbare en effectief gekanaliseerde financiering is. Echter, in veel lage- en middeninkomenslanden zijn gezondheidsbudgetten ontoereikend om het nodige aantal gezondheidswerkers te werven en behouden. Zorgkosten – waaronder de eigen bijdrage – drijven teveel mensen de armoede in. Als partner in het Health Systems Advocacy Partnership pleit Wemos voor Universal Health Coverage.

Alle landen hebben afgesproken om tegen het jaar 2030 Universal Health Coverage te bereiken, als onderdeel van de op internationaal niveau aangenomen Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Volgens onderzoek zijn publieke middelen en een landen-specifieke financieringsstrategie onmisbaar voor Universal Health Coverage. Toegang tot essentiële gezondheidsdiensten voor de héle bevolking – naar behoefte en onafhankelijk van geografische locatie of financiële draagkracht – is een publieke verantwoordelijkheid. Bevolkingsgroepen die nauwelijks toegang hebben tot deze diensten moeten prioritaire aandacht krijgen.

Wemos pleit voor het versterken van publieke middelen voor gezondheid

Het behalen van duurzame resultaten in het versterken van gezondheidssystemen van lage-inkomenslanden, waaronder zorgpersoneel, vraagt om een grotere nationale begrotingsruimte. Maar deze taak moet niet tot individuele landen alleen behoren. Wemos vindt dat de internationale gemeenschap beter kan en moet bijdragen aan de versterking van nationale gezondheidsbudgetten van landen die dat nodig hebben. Enerzijds door middel van  méér en effectievere gezondheidsgerelateerde ontwikkelingssteun (development assistance for health). Anderzijds door het tegengaan van praktijken en voorwaarden die de zorgbegrotingsruimte onnodig beperken.

Finance for a sustainble health workforce

Onze kernboodschappen op het gebied van financiering voor gezondheid luiden als volgt:

  • Hoge-inkomenslanden doen er goed aan meer te investeren in gezondheid wereldwijd door middel van ontwikkelingssteun.
  • Gezondheidsgerelateerde ontwikkelingssteun moet beter gecoördineerd en gekanaliseerd worden.
  • Onnodige beperkingen aan en voorwaarden voor allocatie van overheidsbudget aan gezondheid moeten verwijderd worden.