Financiering

FINANCIERING

Voldoende financiering is een voorwaarde voor sterke gezondheidssystemen. In veel lage inkomenslanden zijn de gezondheidsbudgetten ontoereikend en is de besteding ervan niet doeltreffend. Daarnaast houden internationale donoren onvoldoende rekening met de behoeften en gezondheidssystemen van de ontvangende landen.

Als onderdeel van ons werk binnen het Health Systems Advocacy Partnership ondersteunt Wemos maatschappelijke organisaties in Kenia, Oeganda en Zambia in hun pleitbezorging voor meer en structurele financiering van gezondheidszorg, zodat het recht op seksuele en reproductieve gezondheid vervuld wordt. Gezamenlijk pleiten we ook in Nederland, de Europese Unie en op mondiaal niveau voor meer en effectievere internationale samenwerking, vóór het versterken van gezondheidssystemen wereldwijd.

 

Een goed werkend gezondheidssysteem voorziet in de basisbehoeften van álle bevolkingsgroepen en daarbij rekening houdt met hun financiële draagkracht. Als nieuwe behoeften of noodsituaties optreden, past het systeem zich aan.

Onvoldoende budgetten

In Abuja (2001) spraken de landen van de Afrikaanse Unie met elkaar af dat zij ten minste 15% van hun jaarlijkse budget aan de gezondheidszorg zullen toewijzen. Tegelijkertijd riepen ze donorlanden op om deze financiële opschaling voor gezondheid te ondersteunen.

De naleving blijft helaas nog achter: tien jaar later had slechts één Afrikaans land het doel bereikt. In zesentwintig landen was het aandeel van de overheidsuitgaven voor de gezondheidssector toegenomen, in elf was er een verlaging en in de overige negen landen was er geen duidelijke trend omhoog of omlaag (WHO, 2011). De meeste landen staan nog voor de uitdaging om gezondheid tot hoge prioriteit te maken, óók in financiële zin.

Wemos pleit voor het versterken van gezondheidssystemen wereldwijd

Donoren

Donorlanden, waaronder Nederland, zijn sinds de millenniumwisseling hun bijdragen gaan kanaliseren via mondiale, verticale – op één of enkele ziekten gerichte – gezondheidsfondsen. Deze fondsen hebben de versterking van gezondheidssystemen sinds een aantal jaar aan hun strategische doelstellingen toegevoegd. Ze boeken goed resultaat in het terugdringen van dodelijke ziekten, maar dragen nog onvoldoende bij aan duurzame, onafhankelijke gezondheidssystemen in de landen waar zij opereren.