wemos_icon_grenzeloos

GRENZELOOS GEZOND

Grenzeloos Gezond is het overkoepelende thema voor ons werk. Hierbij gaan we uit van de samenhang tussen gezondheid hier en in andere delen van de wereld. We dagen beleidsmakers en politici uit om volksgezondheid te plaatsen in een mondiale context. De centrale vraag daarbij is, hoe Nederlands beleid gezondheid van mensen dichtbij én ver weg kan verbeteren.

Een belangrijk uitgangspunt van ons denken is mondiaal verantwoord en ethisch handelen: hoe we dichtbij huis omgaan met gezondheidsuitdagingen heeft invloed op gezondheid van mensen in andere delen van de wereld. En andersom: wat elders een gezondheidsuitdaging vormt, is niet langer los te koppelen van onze realiteit. De uitbraak van ebola en, recent, het zika virus heeft dat opnieuw bevestigd.

Gelijkheid

Ook het principe van gelijkheid (equity) is voor ons leidend: het bekende drieluik ‘respect – protect – fulfil’ dat bij het universele recht op gezondheid hoort, laat de reikwijdte van ons pleidooi voor mondiale gezondheid zien. Wij gaan uit van gezondheid als een voorwaarde voor, een uitkomst van en een indicator voor een duurzame samenleving.

Rol van overheid

Wemos gelooft in overheidsmaatregelen om de gezondheid van burgers te respecteren, te beschermen en te realiseren. Wij pleiten voor het opnemen van gezondheidsonderwerpen in alle beleidsterreinen: Health in All Policies. Deze benadering vraagt om een brede visie op gezondheid in alle sectoren en het bijdragen aan gezondheid vanuit alle sectoren en ministeries. Het implementeren van het recht op gezondheid, inclusief de voorwaarden voor een gezond leven, is een opdracht van alle ministeries.

 

Wemos is voorstander van het toepassen van het voorzorgsprincipe. Een voorbeeld: als er onduidelijkheid bestaat over mogelijke gezondheidsschade (door ontbrekende of te zwakke regelgeving ten aanzien) van bijvoorbeeld schadelijke stoffen, pleit Wemos ervoor dat de overheid haar burgers hier op voorhand tegen beschermt. Zolang er geen overtuigend bewijs is van onschadelijkheid voor de volksgezondheid, hoort een overheid te handelen uit voorzorg. Naast het aandragen van beleidsalternatieven en -oplossingen voor de huidige bevolking, hebben we oog voor de belangen van toekomstige generaties.

Wemos pleit voor sectoroverstijgend gezondheidsbeleid

Pleitbezorging

Onze pleitbezorging vindt plaats op drie niveaus: nationaal (Den Haag), regionaal (Brussel) en mondiaal (onder andere in Genève). Wij roepen politici en beleidsmakers op volksgezondheid te beschermen op alle drie niveaus door interventies vanuit alle sectoren aan te moedigen. Wemos heeft haar wortels in beleidsbeïnvloeding en richt zich in haar pleitbezorging op overheden. We geloven dat er via beleidswijzigingen structurele verbeteringen mogelijk zijn voor de volksgezondheid.

 

We gaan in gesprek met bedrijven (waaronder farmaceuten) waar dat opportuun is; dan reiken we suggesties aan. Ook proberen we andere organisaties als mogelijke bondgenoten te betrekken bij onze pleitbezorging. Politici en beleidsmakers zijn de belangrijkste doelgroep voor onze veranderingsvoorstellen. Daarnaast zoeken we actief contact met nieuwe doelgroepen zoals semipublieke organisaties en geïnteresseerden in mondiale gezondheid.