medicijnen

MEDICIJNEN

Onder de huidige wetgeving is het niet vereist dat een nieuw geneesmiddel beter werkt dan een bestaand geneesmiddel om het tot de Europese markt toe te laten. Wij pleiten er daarom voor dat bij het beoordelen van nieuwe geneesmiddelen veel nadrukkelijker wordt gekeken naar toegevoegde therapeutische waarde ten opzichte van bestaande geneesmiddelen.

Omdat dit nu niet het geval is, is er sprake van een perverse prikkel om geneesmiddelen te ontwikkelen die nauwelijks iets toevoegen aan hun voorganger, terwijl ze met patentrechten beschermd worden. Dit staat in schril contrast met de ontwikkeling van geneesmiddelen waar veel behoefte aan is, zoals nieuwe antibiotica. Alleen met grote geldbedragen, afkomstig van publieke fondsen, is de farmaceutische industrie over te halen om dergelijke essentiële geneesmiddelen te ontwikkelen. Dit hebben we kunnen zien bij de ontwikkeling van het ebola vaccin.

 

Risicovolle tests

Voordat een nieuw geneesmiddel op de markt komt, wordt het op mensen getest om de werkzaamheid en veiligheid vast te stellen. Het uittesten van nieuwe geneesmiddelen vindt steeds vaker plaats in lage- en middeninkomenslanden omdat het goedkoop is en proefpersonen eenvoudiger te vinden zijn.

 

Voor proefpersonen in deze landen is deelname aan een medicijntest vaak hun enige kans op toegang tot geneesmiddelen. Deelnemers zijn doorgaans arm, analfabeet en hebben nauwelijks toegang tot gezondheidsdiensten. Farmaceutische bedrijven houden zich niet altijd aan de regels voor het testen van medicijnen en maken hierdoor misbruik van de kwetsbare positie van deze proefpersonen. Zij worden vaak slecht geïnformeerd over de risico’s. Als de medicijntest is afgelopen, worden deelnemers weer aan hun lot overgelaten. Als zij gezondheidsschade ondervinden, worden zij zelden gecompenseerd.

Wemos pleit voor medicijnen met toegevoegde waarde en ethisch testen

Gebrekkige naleving van regels

De internationale regelgeving is helder. Maar farmaceutische bedrijven sjoemelen met de afspraken en de regulerende autoriteiten in lage-inkomenslanden zien onvoldoende toe op naleving van de regels. Bovendien werken Westerse landen deze praktijken in de hand door onethisch geteste geneesmiddelen op hun markten toe te laten. Wij zijn ervan overtuigd dat dit anders kan.

 

Door mondiaal verantwoord beleid kan Europa bijdragen aan de verbetering van de situatie van proefpersonen, waar ook ter wereld. Centraal hierbij staat adequaat toezicht op Europees niveau, waarbij rekening wordt gehouden met de impact van onethische testen van medicijnen op proefpersonen wereldwijd. Wemos vindt dat medicatie die op een onethische en onverantwoorde manier getest is, structureel geweerd moet worden van de Europese markt.

 

Resultaten van onze pleitbezorging

  • Het Europees Agentschap voor Medicijnen heeft toegezegd beter toe te zien op de naleving van ethische richtlijnen bij klinisch geneesmiddelenonderzoek in landen buiten Europa.
  • Naar aanleiding van onderzoek van Wemos en enkele partnerorganisaties, stelden Tweede Kamerleden en Europarlementariërs kritische vragen
  • Media besteden aandacht aan onze onderzoeksrapporten en standpunten.